​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni
Địa chỉ: No. 35, C.A. Rosetti street, district 2, Bucharest, Ru-ma-ni
Hotline: 0040-21-311.03.34
Email: vvietrom2005@yahoo.com ; vnemb.ro@mofa.gov.vn​