MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM

QUỐC GIA LOẠI HỘ CHIẾU THỜI GIAN CƯ TRÚ NGÀY HIỆU LỰC
NGOẠI GIAO CÔNG VỤ THÔNG THƯỜNG (CHO MỤC ĐÍCH CHÍNH THỨC) BÌNH THƯỜNG THỦY THỦ
Armenia x x 90 days 06-Aug-12
Afghanistan (Islamic State) x x not stipulated 26-Feb-88
Albania (Republic) x x not stipulated 1-Oct-56
Algeria (People’s Democratic Republic) x x 90 days 2-Jan-95
Angola x x 30 days 3-Apr-08
Argentina (Republic) x x 90 days 13-Nov-99
Azerbaijan x x 1 month 21-Aug-10
Bangladesh (People’s Republic) x x 90 days 10-Jul-99
10-Jul-99Belarus (Republic) x x not stipulated 24-Nov-93
Brazil (Federative Republic) x x 90 days 8-Jul-09
Brunei Darussalam x x x 14 days 1-Aug-07
Bulgaria (Republic) x x 90 days 12-Dec-10
Cambodia (Kingdom) x x x not stipulated for Diplomatic & Official passports/30 days for Ordinary passport 30-Nov-79
5-Dec-08
Chile (Republic) x x 90 days 25-Jun-05
China (People’s Republic) x x x 30 days 15-Mar-92
Colombia (Republic) x x 90 days 28-Mar-12
Croatia (Republic) x x 30 days 27-Mar-10
Cuba (Republic) x x x x not stipulated 31-Aug-81
Czech (Republic) x x 90 days 13-Feb-00
Denmark (Kingdom) x x x 15 days 1-May-05
Dominican (Republic) x x 90 days 29-Sep-07
Ecuador (Republic) x x 90 days 19-Sep-07
Egypt x x 90 days 8-Aug-11
El Salvador (Republic) x x 90 days 30-May-11
Estonia x x 90 days 20-May-14
Finland (Republic) x x x 15 days 1-May-05
France (Republic) x x 03 month 1-Jul-05
Germany x x 90 days 1-Nov-13
Hungary (Republic) x x 90 days 1-Aug-93
India (Republic) x x 90 days 23-Mar-95
Indonesia (Republic) x x x 30 days 19-Sep-98
Iran (Islamic Republic) x x 01 month 1-Jun-94
Iraq (Republic) x x 90 days 1-Dec-01
Israel x x 90 days 06-Dec-12
Italy x x 90 days 20-Jan-12
Japan x x x 90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport 1-May-05
1-Jul-04
Kazakhstan (Republic) x x 30 days 11-Apr-10
Korea (Democratic People’s Republic) x x not stipulated 1-Oct-56
Korea (Republic) x x x 90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport 13-Jan-99
1-Jul-04
Kyrgyzstan (Republic) x x x not stipulated 15-Jul-81
Laos (People’s Democratic Republic) x x x x 30 days 17-Jul-77
5-Mar-04
Malaysia x x x 30 days 25-Nov-01
Mexico (United States) x x 90 days 4-Feb-02
Myanma x x x 90 days 26-Oct-13
Moldova (Republic) x x 90 days 23-May-03
Mongolia x x 90 days 6-Feb-00
Montenegro x x 90 days 1-Sep-00
Morocco (Kingdom) x x 90 days 19-Dec-04
Mozambique (Republic) x x 90 days 9-Feb-09
Myanmar (Union) x x 30 days 11-Aug-98
Nicaragua (Republic) x x not stipulated 14-Mar-83
Norway (Kingdom) x x x 15 days 1-May-05
Pakistan (Islamic Republic) x x 90 days 2-Mar-07
Panama (Republic) x x 90 days 4-Nov-02
Paraguay (Republic) x x 90 days 26-Oct-08
Peru (Republic) x x 90 days 2-Jun-06
Philippines (Republic) x x x 21 days for ordinary passport 1-Apr-00
Poland x x 90 days 14-Mar-12
Romania x x not stipulated 1-Dec-56
Russia (Federation) x x x 90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport 20-Feb-1994
(amended 02-Jan-2005)
1-Jan-09
Serbia x x 90 days 1-Sep-00
Seychelles x x 90 days 02-Dec-12
Singapore (Republic) x x x x 90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport 10-May-97
1-Dec-03
Slovak (Republic) x x 90 days 24-Feb-07
Slovenia x x 90 days 23-Jan-11
South Africa (Republic) x x 90 days 23-Jun-07
Spain (Kingdom) x x 90 days 31-Aug-10
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic) x x 90 days 19-Sep-03
Sweden (Kingdom) x x x 15 days 1-May-05
Switzerland (Confederation) x x 90 days 16-Aug-09
Tanzania (United Republic) x x 90 days 23-Feb-11
Thailand (Kingdom) x x x 30 days 20-Feb-04
Tunisia (Republic) x x 90 days 21-Jan-09
Turkey (Republic) x x 90 days 7-Jun-07
Ukraine x x x x 90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport 6-Dec-93
United Arab Emirates (UAE) x x 90 days 22-Jul-11
Uruguay (Republic) x x 90 days 15-Jun-08
Uzbekistan x x 60 days 4-Jun-10
Venezuela (Bolivarian Republic) x x 90 days 17-Nov-06