Các bước

Trình tự thực hiện ​ ​ ​ ​

​Tên bước Mô tả bước
​1. ​Nộp hồ sơ ​Nộp hồ sơ tại bộ phận lãnh sự của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
​2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết Viên chức lãnh sự kiểm tra, thẩm định hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viên chức lãnh sự tiếp nhận hồ sơ để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức lãnh sự hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại.
3. Xác minh (nếu cần thiết) Trong trường hợp cần phải xác minh thì cơ quan đại diện gửi văn bản đề nghị xác minh tới cơ quan có thẩm quyền.
​4. ​Trả kết quả Nhận kết quả tại bộ phận lãnh sự của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(Xem danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại các trang thông tin điện tử dưới đây để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết quả).

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ ​ ​ ​

​Thành phần hồ sơ
​1. Tờ khai (theo mẫu TP/HT-2012-TKGH)
​2. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập. Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.
​3. Danh mục tài sản, trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, trong đó ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử giám hộ (danh mục tài sản được lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại cơ quan đại diện Việt Nam, nơi đăng ký việc giám hộ, 01 bản giao cho người giám hộ, 01 bản giao cho người cử giám hộ).
​4. Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của người đăng ký việc giám hộ (xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ Một (01) bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai ​ ​ ​ ​ ​ ​Văn bản quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
  Mẫu tờ khai đăng ký việc giám hộ  Tải về